عکاسی سمینار و نشست ها

ثبت و مستند سازی نشست ها،همایش ها،افتتاحیه و نمایشگاه ها از رویکرد های اصلی این شاخه از عکاسی می باشد.تیم ایماژ با دارا بودن کادر حرفه ای ، امکان اعزام همزمان چند عکاس به محل و پوشش کامل عکاسی هر نوع سمینار و نمایشگاه را دارد.

در این نوع عکاسی هزینه ها بر اساس ساعت کاری و معمولا به صورت پروژه ای(روزانه) محاسبه می گردد.امکان ارسال تیم عکاسی به تمام شهر ها و مناطق ایران از طرف گروه ایماژ فراهم می باشد.